Seks z tob± wymagałby ¶rodków przeciwwymiotnych.

Dr Amber Volakis